NOWOŚCI PROGRAM  MATERIAŁY O CFD DOM W KRAKOWIE www.cfdtrzebinia.sds.pl   

  Płyty CD
Internetowy sklep Studia Katolik

Nagrania audio z sesji i rekolekcji można zamawiać w sklepie internetowym Studia Katolik:

 

http://www.sklep.katolik.tv/


Chrześcijanie - wyspy nadziei. 1 i 2 List św. Piotra - Danuta Piekarz (6 CD audio)

W każdej epoce dar wiary pociągał za sobą wysiłek współpracy z nim. Pielęgnować wiarę, dawać o niej świadectwo, głosić innym o Jezusie, nieść ciężar prześladowań – te zadania oka­zu­ją się dużym wyzwaniem. Chociaż zmieniają się okoliczności życia, takie same nadzieje i prze­szkody dotykają pierwszych uczniów Jezusa i tych zupełnie współczesnych. Jak świadczyć o otrzymanym darze? Jak odczytać sytuacje, które zamieniają nasze nadzieje w gruzy? Święty Piotr podejmuje te pytania i podtrzymuje w wierze.


Chrystus - doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo. List do Hebrajczyków - Danuta Piekarz (6 CD audio)

"Mogłoby się zdawać, że List do Hebrajczków, którego głównym tematem jest kapłaństwo Chrystusa, jest księgą, która niewiele powie współczesnemu czytelnikowi i ma mało wspólnego z naszym życiem. Uważna lektura listu uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy Arcykapłana, który zna nasze słabości, podobnego do nas, a zarazem zdolnego w pełni pośredniczyć między nami a Ojcem.


Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą? Droga z Janem Chrzcicielem - Piotr Szyrszeń SDS (6 CD audio)

Zapamiętano Jana jako „chrzciciela”, jako człowieka, który radykalnie wypełniał ży­cio­we powołanie. Na pustyni uczył się słuchania Boga. Potrafił rozpoznać Mesjasza w „zwykłym” Człowieku. Wpatrzony w „Tego, który ma przyjść” i pragnący wzra­sta­­nia tych, którzy do niego przychodzili. Wierny Bogu i człowiekowi aż po męczeństwo. Podążając drogą proroka znad Jordanu, szukamy odpowiedzi na pytania: Jak rozeznać i wypełniać wolę Bożą w codzienności?


Kształtowanie obrazu Boga i siebie w kierownictwie duchowym - Anselm Grun OSB (6 CD audio)

Bóg? Jaki On jest? Kim jestem przed Nim? Jaki jestem jako człowiek? Czy obraz Boga i siebie samego jaki noszę jest prawdziwy czy wymyślony? Kierownictwo duchowe pomaga nam w obiektywizowaniu osobistego obrazu Boga i siebie, i w uwalnianiu się z duchowych iluzji.


Jak odzyskać radość życia? - Bogusław Szpakowski SAC (6 płyt CD audio)

Radość to drogocenna perła naszej egzystencji. Z powodu trudów i życiowych ob­cią­żeń łatwo ją stracić. Na drodze modlitwy, refleksji i osobistych prze­war­toś­cio­wań spró­bujemy odzyskać radość, perłę życia.


Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego - ks. Roman Pindel (6 płyt CD audio)

Życie we wspólnocie jest jednym z najbardziej żywych tematów w Piśmie Świętym i dotyka głęboko naszych ludzkich potrzeb i osobistych doświadczeń. Czym różni się wspólnota chrześcijańska od grupy; kiedy można mówić o zdrowej wspólnocie; jakie są zagrożenia dla jedności; modlitwa i grzech we wspólnocie – oto niektóre zagadnienia do zgłębienia i przemodlenia w świetle Słowa Bożego. Sesja dla zaangażowanych we wspólnoty kościelne, świeckie i dla osób konsekrowanych.


Kazanie na Górze. Utopia? (6 CD audio) - ks. Stanisław Witkowski MS

Sesja o kazaniu Jezusa, które pociesza, wstrząsa i konfrontuje słuchacza z prawdą o sobie. Najdłuższa mowa ewangeliczna Jezusa, pełna radykalnych wezwań, rodzi w słuchaczu oczekiwania i opór, silne pragnienia i pytania. Czy życie ideałami z Kazania na Górze jest dzisiaj w ogóle osiągalne? Czy nie jest utopią?


Medytacja z ikoną (6 CD audio + 1 CD prezentacja) - ks. Michał Janocha

Zainteresowanie ikoną przeżywa w duchowości chrześcijańskiej prawdziwy renesans. Iko­na jest dziełem sztuki o wielkich walorach artystycznych, lecz jeszcze większe jest jej bo­­­gactwo duchowe. Przemawia głębokimi treściami biblijnymi i teologicznymi. W swo­jej istocie jest przede wszystkim dziełem modlitewnym. Nie można oddzielić jej od kon­tem­placji i liturgii. Rodzi się z modlitwy i dla modlitwy.


Twoje Słowo daje mi życie (MP3) - ks. W. Chrostowski, ks. M. Wróbel, K. Wons SDS, P. Szyrszeń SDS

Istniejemy, ponieważ istnieje Słowo. Rodzimy się i rozwijamy w śro­do­wisku Słowa. W Słowie Boga odnaj­dujemy całe życie przezna­czone dla nas. „Wierzymy – mówią Hebrajczycy – że Pan stwarzał świat »z Torą w rę­ku«. Wierzymy, że zawiera się w niej nie tylko cały nasz świat, ale wszystkie światy moż­liwe”. Dni Duchowości Biblijnej to spotkanie z przewodnikami, którzy podprowadzają do spot­ka­nia ze źródłem Słowa i uczą czerpać z niego życie.


[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE